Uban Rasulullah saw

|

Al-Ishlah │ Qatadah r.a bertanya kepada Anas bin Malik r.a.: "Pernahkah Rasulullah saw menyemir rambutnya yang telah beruban? Anas bin Malik menjawab; "Tidak sampai demikian. Hanya beberapa lembar uban saja di pelipisnya. Namun Abu Bakar r.a pernah mewarnai (rambutnya yang memutih) dengan daun pacar dan katam (katam adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang biasa digunakan untuk memerahi rambut sedangkan warnanya merah tua)" [diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari Abu Daud, dari Hammam, yang bersumber dari Qatadah]. Hadis yang semacam dengan ini terdapat pula dalam Sahih Bukhari, namun tidak ada cerita tentang Abu Bakar. Dalam Sahih Muslimpun terdapat hadis yang seperti itu, juga dalam Sunan Abu Daud dengan tambahan Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. pernah menyemir uban mereka.

Anas bin Malik r.a. mengemukakan: "Aku tidak mendapatkan lebih dari empat belas lembar uban yang tumbuh di kepala dan jenggot Rasulullah saw. [diriwayatkan oleh Ishaq bin Manshur dan Yahya bin musa dari 'Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari tsabit, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.] Dalam Sahih Muslim ada yang semakna dengan hadis ini yakni dalam bab Keutamaan. hadis no. 2344 dan juga dalam Sunan Nasai bab perhiasan.

Dalam suatu riwayat Simak bin Harb r.a. mengunkapkan: "Aku mendengar Jabir bin Samurah r.a. menjelaskan, setelah ia ditanya tentang uban Rasulullah saw: "Apabila Rasulullah saw meminyaki rambut kepalanya, maka tidak terlihat uban di kepalanya. Sedangkan bila tidak meminyakinya, terlihat sedikit uban di kepalanya" [diriwayatkan oleh Muhammad bin Mutsanna, dari Abu Daud al Thayalisi, dari Syu'bah, yang bersumber dari Simak bin Harb r.a.]

Dalam suatu riwayat Ibnu Umar r.a.(ibnu Umar r.a. nama lengkapnya adalah Abi 'Abdurahman 'Abdullah. Ia adalah putera dari Umar bin Khatab r.a. yang dilahirkan tak lama setelah Nabi saw diangkat menjadi rasul. Ia banyak sekali meriwayatkan hadis dan wafat pada tahun 73 atau 74 H) mengungkapkan: "Uban Rasulullah saw hanya sekitar dua puluh lembar saja." [diriwayatkan oleh Muhammad bin 'Umar bin al Walid al Kindi al Kufi, dari Yahya bin Adam, dari Syarik, dari 'Ubaidillah bin 'Umar, dari Nafi' yang bersumber dari Ibnu 'Umar r.a.] Hadis yang semakna dengan ini terdapat pula pada Sunan Ibnu Majah dalam bab Pakaian, hadis no.3630.

Dalam suatu riwayat Ibnu Abbar r.a. mengemukakan: "Abu Bakar r.a. berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh anda telah beruban!". Rasulullah saw bersabda: "Surah Hud, Surah al Waqi'ah, surah al Mursalat, surah Amma yatasa'alun dan surah Idzasy Syamsu Kuwwirat, menyebabkan aku beruban". [diriwayatkan oleh Abu Kuraib Muhammad bin al A'la, dari Mu'awiyah bin Hisyam, dari Syaiban, dariAbi Ishaq, dari Ikrimah, yang bersumber dari Ibnu Abbas r.a.]. Hadis yang semakna dengan ini dikeluarkan pula oleh Thabrani.

Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Abu Juhaifah r.a. (Abu Juhaifah adalah Wahab as Sawa' bin'Amir bin Sha'sha'ah al Kufi. Ia adalha seorang sahabat yang masyur. Menurut adz Zahabi, ia adalah rawi yang tsiqat yaitu kuat hafalan dan terpercaya. Ia wafat pada tahun 74 H) dikemukakan bahwa para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, kami melihat anda sungguh telah beruban!" Rasulullah saw bersabda: "Surah Hud, dan beberapa surah sebangsanya (telah menyebabkan aku beruban)" [diriwayatkan oleh Sufyan bin Waki', dari Muhammad bin Basyar, dari 'Ali bin Shalih, dari Abi Ishaq, yang bersumber dari Abi Juhaifah r.a.]

Abu Ramtsah at Taymi Taymur Rabbab r.a. bercerita : "Aku bersama anakku menemui Nabi saw....tatkala aku melihatnya, akupun berkata kepada anakku: "Inilah Nabiyullah saw..." Ia mengenaka dua helai pakaian berwarna hijau. Rambutnya telah ditumbuhi uban dan ubannya berwarna merah (uban beliau berwarna merah karena disemir dengan pacar). [diriwayatkan oleh Ali bin Hujr, dari Sua'ib bin Shafwa, dari 'Abdul Malik bin 'Umair, dari Iyad Laqith al 'Ajali yang bersumber dari Abi Ramstsah at Taymi Taymur Rabbab r.a.]

Pernah ada yang bertanya kepada Jabir bin Samurah r.a. perihal uban Rasulullah saw. Ia menjawab: "Di kepala Rasulullah saw tidak terdapat uban, kecuali beberapa lembar pada belahan kepalanya (sisirannya), Apabila ia memakai minyak, maka tertutuplah uban itu karena minyak" [diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani' dari Suraij bin Nu'man, dari Hammad bin Salamah, yang bersumber dari Simak bin Harb r.a.] Hadis yang semakna dengan ini terdapat pula pada Sahih Muslim bab sifat-sifat Nabi saw, hadis no.2344 dan juga pada Sunan Nasai bab perhiasan.

Related Posts

0 komentar: