Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Biografi 10 Ulama Tafsir Terkenal Dan Karya-karyanyaبِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Al-Ishlah │ Biografi 10 Ulama Tafsir Terkenal Dan Karya-karyanya


Berikut adalah biografi beberapa mufasir terkenal yang menghasilkan karya tafsir yang banyak dijadikan rujukan kaum muslim di seluruh penjuru dunia. Artikel ini juga memuat judul-judul kitab tafsir para ulama atau cendekiawan muslim. 

1. Ibnu Jarir At-Thabari

Nama lengkapnya, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir At-Thabari. Dilahirkan di Thabrastan pada tahun 224 H/839 M, dan wafat di Bagdad tahun 310 H/932 M. seorang ahli tarikh yang terkemuka dan sekaligus raja ahli tafsir. Beliau ahli yang sangat produktif sehingga banyak kitab susunannya, diantaranya yang terkenal adalah Tafsir Jami’ul Bayan, yang mencerminkan keluasan ilmunya dan ketinggian penyelidikannya.

2. Al-Qurtubi

Nama lengkapnya, Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar bin Faraj Al-Quttubi, seorang ahli tafsir yang terkenal yang banyak diambil pendapatnya oleh ahli-ahli tafsir generasi sesuadahnya. Lahir di Cordova (Andalusia) pada tahun 486 H/1093 M, dan wafat di Maushul pada tahun 567 H/1172 M.

3. Al-Fakhrur Razi

Nama lengkapnya, Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Al Husain Fakhrudin Ar-Razi. Lahir pada tahun 544 H/1210 M. seorang ulama ahli tafsir yang sangat luas pengetahuannya dalam urusan ilmu umum dan syariat. Di masa hidupnya, kitab tafsirnya telah menjadi kajian umum.

4. Az-Zamakhsyari

Nama lengkapnya, Mahmud bin Umar bin Muhammad Al Khawarizmi Az Zamakhsyari. Lahir pada tahun 467 H/1075 M, dan wafat pada tahun 538 H/1143 M. seorang ahli tafsir yang sangat dalam ilmunya dalam bahasa, khususnya dalam urusan kesusastraan bahasa arab. Kitab yang beliau susun diantaranya Tafsir Al-Kasyaf, sebuah tafsir yang sangat perlu dipelajari oleh mereka yang hendak mengetahui kepelikan dan keindahan susunan bahasa al quran.

5. Al-Baidhawi

Nama lengkapnya, Nashir bin Nashiruddin Abu Said Abdullah bin Umar. Meninggal pada tahun 685 H/1286 M. Seorang ahli tafsir yang sangat luas pengetahuannya. Sebagian susunannya ialah Anwarut Tanzil, yang terkenal dengan Tafsir Al-Baidhawi.

6. Muhammad Rasyid Ridha

Nama lengkapnya, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Lahir di Kalmun, suatu kampung di Libanon, pada bulan Jumadil Awal tahun 1282 H/1865 M, dan wafat pada bulan Jumadil Awal tahun 1354 H/1953 M. seorang mujtahid dunia islam abad ke-XX, seorang ahli ilmu yang sulit dicari saingannya, yang mempusakai ilmu Muhammad Abduh. Karyanya yang sangat berharga ialah Tafsir Al-Manar.

7. Ibnul ‘Arabi

Nama lengkapnya, Muhammad bin Abdillah bin Muhammad Al-Mu’arifi Al-Isbili Al-Maliki. Lahir pada tahun 486 H/1076 M, dan wafat tahun 543 H/1148 M. Seorang Gubernur yang termasuk penghapal hadis dan mencapai tingkatan mujtahid. Termasuk ulama yang produktif sehingga banyak susunannya dalam berbagai fan ilmu, diantaranya Ahkamul Quran dalam bidang tafsir.

8. As-Suyuti

Nama lengkapnya, Jalaludin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad As-Suyuti. Lahir pada tahun 849 H/1445 M dan wafat tahun 911 H/1505 M. termasuk pakar sejarah dan ahli ilmu bahasa arab. Kitab susunannya lebih dari 500 buah dalam berbagai bidang keilmuan termasuk tafsir.

9. Ibnu Katsir

Nama lengkapnya, Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al Qurasyi Ad Dimasqi. Lahir pada tahun 701 H/1302 M, Wafat Tahun 744 h/1373 M. seorang ahli hadis yang sangat terkemuka dalam urusan fiqih. Diantara kitab susunan yang sangat berharga dalam tafsir, adalah Tafsir Al Quranul Adhim atau yang terkenal dengan sebutan Tafsir Ibnu Katsir sebanyak 4 jilid.

10. Ar-Raghib Al Asfahani

Nama lengkapnya, Abul Qasim Al-Husain bin Muhammad bin Al Mufadal. Wafat tahun 502 H/1108. seorang ahli kebudayaan dan ahli ilmu yang terkenal. Diantara buah penanya yang yang sangat berharga, adalam Mu’jam Mufradat Li Alfadzil QuranContoh Kitab tafsir Para Ulama

1. Tafsir Al-Fairuz Abadi

Tanya:

Apa judul tafsir Majiduddin Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz Abadi ?

Jawab:

Judul kitab tafsir Al-Fairuz Abadi adalah Basha'iru Dzawi At-Tamyiz fii Lathaifi Al-Kitab Al-Aziz.

2. Tafsir An-Nasafi

Tanya:

An-Nasafi telah menulis tafsirnya yang berjudul Madariku at-Tanzil wa Haqaaiqu at-Ta'wil yang merupakan ringkasan dari dua kitab tafsir terkenal. Apa judul kedua buku tafsir terkenal itu ?

Jawab:

Tafsir Al-Baidhawi yang berjudul Anwaru at-Tanzil wa Asraru Al Ta'wil. Dan tafsir Az-Zamarkhasyari yang berjudul Al-Kasyfu An Haqaaiqi Ghawamidhi At-Tanzil.

3. Kitab Tafsir Hasyiyatu Tafsir Ibni Jarir

Tanya:

Apa judul kitab tafsir yang dicetak sebagai catatan kaki bagi kitab tafsir Ibni Jari at-Thabari ?

Jawab:

Gharaibu al-Qur'an wa Ghaaibu al-Furqan, karangan Nidzamuddin al-Hassan an-Nisaburi.

4. Kitab Asy-Syathibiyah

Tanya:

Dari manakah Imam Asy-Syathibi meringkaskan kitabnya yang dikenal dengan kitab Asy-Syathibiyah.

Jawab:

Imam Asy-Syathibi meringkaskan dari kitab at-Tafsir fii al-Qiraa'at As-Sab'i, Abu Amr Ad-Daani.

5. Kitab Tafsir Ath-Thabari

Tanya:

Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari dianggap sebagai pemuka ahli tafsir. Dan tafsirnya merupakan kitab yang paling terpercaya dan paling dahulu. Kitab ini terdiri dari 30 juz yang tiap-tiap juz berhalaman tebal. Tafsir ini telah ditahqiqi oleh dua ulama terhormat yang merupakan dua saudara kandungnya. Siapakah kedua orang tersebut ?

Jawab:

1. Mahmud Muhammad Syakir, dan

2. Ahmad Muhammad Syakir.

6.bKitab Tafsir Ibnu Katsir

Tanya:

Kitab tafsir Ibnu Katsir ada yang diterbitkan bersamaan dengan tafsir yang lain dan ada juga yang diterbitkan secara terpisah. Apa judul tafsir yang dicetak bersamaan dengan tafsir ibnu Katsir tersebut dalam satu naskah ?

Jawab:

Kitab tafsir Ibnu Katsir pernah dicetak bersamaan dengan kitab tafsir al-Baghawi yang berjudul Ma'alimu at-Tanzil dalam satu naskah.

7. Tafsir Ibnul Jauzi

Tanya:

Apa judul kitab tafsir Ibnul Jauzi ?

Jawab:

Zaadu al-Masir fii'Ulumi at-Tafsir.

8. Tafsir Ibnu Abbas

Tanya:

Apa judul kitab tafsir Ibnu Abbas ? Dan siapakah yang mengodifikasinya ?

Jawab:

Tafsir Ibnu Abbas itu berjudul Tanwir Al-Miqbas Min Tafsir Ibni Abbas. Dan yang mengodifikasinya adalah Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abdi, pengarang buku kamus Al-Qamus Al-Muhith.

9. Kitab Tafsir Bintu Asy-Syarhi

Tanya:

Dr. Aisyah Abdurrahman, mufassir perempuan yang terkenal dengan sebutan Bintu Asy-Syathi, ia mempunyai satu tafsir al-Qur'an. Apa judulnya 

Jawab:

At-Tafsir Al-Bayani Li al-Qur'an.

10. Tafsir Ibnu Juza

Tanya:

Apa judul kitab tafsir Ibnu Juza ?

Jawab:

At-Tashil li'Ulumi At-Tanzil

11. Tafsir Ibnu Katsir

Tanya:

Ada empat ulama yang meringkas kitab tafsir Ibnu Katsir. Siapa sajakah mereka ?

Jawab:

1. Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni.

2. Syaikh Muhammad Nasib Ar-Rifa'i

3. Syaikh Muhammad Karim Rajih.

4. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir.

12. Kitab Tafsir Ats-Tsa'alabi

Tanya:

Dari kitab apakah Ats-Tsa'labi meringkas kitab tafsirnya yang berjudul Al-Jawahir Al-Hasan fii Tafsiri Al-Qur'an ?

Jawab:

Dari kitab-kitab tafsir Ibnu Athiyyah yang berjudul Al-Muharrar al-Wajiz fii Tafsiri al-Kitab al-Azis.

13. Kitab Tafsir As-Samarqandi

Tanya:

Mengenai kitab tafsir ini, penlis kitab Kasyfu Adz-Dzunun mengatakan: "ini adalh kitab yang sangat populer, lembut dan sangat bermanfaat." Hadits-hadits dalam kitab tersebut ditakhrij oleh Zainuddin Qassim bin Qarhlubagha Al-Hanafi, dan diterbitkan dalam tiga jilid besar. Penulis kitab tafsir ini menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan ma'tsur dari ulama salaf.

Selain itu penulis kitab tafsir ini menggabungkan juga antar tafsir birriwayah dengan tafsir biddirayah, tetapi dalam tafsir ini sisi naqli lebih dominan daripada sisi aqli. Oleh karena itu, kitab tafsir ini dikategorikan sebagai kitab tafsir bilma'tsur.

Apa judul kitab tafsir tersebut dan siapa penulisnya ?

Jawab:

Judulnya Bahrul 'Ulum yang ditulis oleh Al-Laits, Nashruddin bin Muhammad al-Faqih As-Samarqandi al-Hanafi.

14. Kitab Tafsir Ibnu Naqib

Tanya:

Apa judul kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Allamah Jamaluddin Muhammad Sulaiman, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Naqib ?

Jawab:

Kitab itu berjudul Al-Tahrir wa At-Tahbir li Aqeali A'immati At-Tafsir fii Ma'ani Kalai As-Sami' Al-Bashir.

15. Tafsir Ibnu Abi Hatim

Tanya:

Kitab tafsir Ibnu Abi Hatim, yang nama lengkapnya Abdurrahman bin Muhammad Ar-razi Al-Hafidz, yang meninggal tahn 327 H, telah dikodifikasi oleh seorang ulama dalam satu kitab. Siapakah ulama yang telah mengkodifikasinya ?

Jawab:

Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuthi, yang wafat meninggal pada 911 H.

16. Seorang Yang Ahli Di Bidang Qira'at

Tanya:

Ada seorang yang ahli di bidang qira'at, yang mempunyai beberapa kitab yang pernah ditulisnya, diantara kitab-kitab itu adalah:

1. Al-Muhadzdzab fii Qira'ati Al-'Ssyr wa Taufihiha.

2. Al-Mughni fii Taujiihi Al-Qiraa'at Al-'Asyr Al-Mutawatirah.

3. Al-Qiraa'at wa Atsaruha fii 'Ulumi Al-Arabiyah.

4. Al-Mustaniru fii Takhriji Al-Qiraa'at Al-Mutawatirah Min Haitsu Al-Lughah at-Tafsir.

Siapakah orang tersebut ?

Jawab:

Muhammad Salim Muhisin.


ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻭَﺑِﺤَﻤْﺪِﻙَ ﺃَﺷْﻬَﺪُ ﺃَﻥْ ﻻَ ﺇِﻟﻪَ ﺇِﻻَّ ﺃَﻧْﺖَ ﺃَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُﻙَ ﻭَﺃَﺗُﻮْﺏُ ﺇِﻟَﻴْﻚ 


“Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.” 


Sebarkan !!! insyaallah bermanfaat.


Sumber:
http://www.jadipintar.com/
1001 Tanya-Jawab Tentang Al-Qur'an,Qasim Asyur, Penerbit: Pustaka Al-Kautsar.
https://id-id.facebook.com/permalink.php?story_fbid=261383897253481&id=134177773307428

Posting Komentar untuk "Biografi 10 Ulama Tafsir Terkenal Dan Karya-karyanya"