Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

PEPELING Bahasa Sunda

Al-Ishlah │ HANJAKAL mun TEU maca ieu PEPELING


**


**
Hayu geura saradia...


Meungpeung keur hirup di dunya


Amal keur sampeureun tea


Di ahir moal sulaya


Geuning maot ngadodoho


Boro sok dipopohokeun


Datangna teu mere nyaho


Ngageretek taya tempo


Taya beurang taya peuting


Taya raja taya kuring


Di mana ajal geus sumping


Teu meunang embung anaking


Horeng nyawa eujeung badan


Nu geus lila babarengan


Datang mangsa dipisahan


Paturay tineung pamitan


Lain meureun lain sugan


Da ieu mah kanyataan


Kabeh pasti ngarandapan


Geuning awak urang pisan


Kaget reuwas mata mencrong


Renghap ranjug munggah bengong


Napas ngangseg na genggerong


Nu deukeut geus teu katembong


Horeng ieu teh sakarat


Dicabut ku malaikat


Nyawa ngangseg mapay urat


Teu aya daya keur lumpat


Ku renghap nu panganggeusan


Pegat sakabeh harepan


Nabengkang taya dayaan


Rek kumaha pangharepan


Boro mah keur suka bungah


Ngatur napsu seuri bungah


Beak tempo kudu pindah


Nyampeurkeun ka alam barjah


Geus waktu ninggalkeun lembur


Menuju ke alam kubur


Meunang ngali geus diukur


Mahi keur awak sakujur


Rek naon anu di bawa


Duit atawa sawah lega


Menang ngumpul-ngumpul tea


Belaan nipu pasea


Beunang tisusuk tidungdung


Nu sok dipake adigung


Kana salat matak liwung


Waktuna jakat mah embung


Ibadah kateler-teler


Nepi ka nyanghulu ngaler


Lapur badan enggas komper


Di tengah imah ngagoler


Ngajolopong diruruban


Diriung ditarungguan


Geumpeur pacampur jeung reuwas


Setan mah bati mupuas


Harta anu ngunung-ngunung


Pakean duit satungtung


Ngan masih boeh asiwung


Ditambah kai keur padung


Lawang amal geus ditutup


Hanjakal keur waktu hirup


Talangke bet hanteu sanggup


Padahal waktu mah cukup


Paingan rosul ngelingan


Dunya mah pangumbaraan


Naha bet kamalinaan


Tonggoy hanteu nyubadanan


Ati ngerik pikir liwung


Imah tiiseun jeung suwung


Ngan anak yatim buruan


Tinggarisik ting rariung


Abong poe panganggeusan


Mana beurat rek amitan


Keun imah keun pakarangan


Geuwat keun logak ngantosan


Pasaran mendung dipayung


Ti luhur dirurub sarung


Nu ngiringna semu nguyung


Nangkeup dada tingkuyungkung


Ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut


Beuki deukeut beuki deukeut


Beuki deukeut beuki deukeut


Kana logak ruper heureut


Duh geuning enggeus nyangkorah


Rup ku padung rap ku lemah


Poek rupek jeung tugenah


Ngarumas cukireuh susah


Ahli sobat kawawuhan


Teu tolih gancang bubaran


Duh saha nu rek maturan


Geusan cicing babarengan


Mana sobat mana dulur


Geuning buriak salembur


Hanteu maturan di kubur


Sumawon nambahan umur


Oge harta banda kuring


Nu dipuhit beurang peuting


Cik mana anu rek ngaping


Geuning geus kieu mah kuring


Hanjakal aduh hanjalak


Teu getol sadia amal


Padahal geuning padahal


Ngan amal nu jadi bekel


Naon keur panyinglar sedih


Nahan ku cimata getih


Tawa bangkieung jungkelih


Harta mah geuning teu nolih


Enggeus montong rek sasambat


Teu guna enggeus kaliwat


Bongan bareto teu toat


Teu kurang nu nganasehat


Tong hantem hahanjakalan


Pan teu kurang nu ngelingan


Pek runggu jawab sorangan


Geura jawab pariksana


Paremutan parantosan


Mangga geura aremutan


Sugan manawi jeung sugan


Ngajadi kamaslahatan


**


**


Ku maca ieu pepeling


Muga sing jadi panggeuing


Da Gusti anu ngajaring


Siang jeung wengi diaping.

Posting Komentar untuk "PEPELING Bahasa Sunda"