Rambut Rasulullah

|

Al-Ishlah │ Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik r.a. diungkapkan: "Rambut Rasulullah saw mencapai pertengahan kedua telinganya.(terdapat juga hadis yang semakna di dalam sahih Muslim yang bersumber dari Anas bin Malik r.a. dalam bab Keutamaan Nabi saw" hadist no 2338) [diriwayatkan oleh Ali bin Hujr, dari Ismail bin Ibrahim, dari Humaid yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.]

Aisyah r.a pernah berkata sebagai berikut: "Aku dan Rasulullah saw mandi dari tempayan yang sama. Beliau memiliki rambut (yang panjangnya) sampai di atas bahu dan di bawah daun telinga (terdapat pula dalam sunan Ibnu Majah pada bab Thaharah hadis no. 604, juga terdapat dalam Sunan Ibnu Majah bab pakaian hadis no. 3635) [diriwayatkan oleh Hanad bin as Sirri, dari 'Abdurrahman bin Abi Zinad, dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya yang bersumber dari 'Aisyah r.a.]

Dalam suatu riwayat, al Bara' bin 'Azib mengemukakan sebagai berikut:"Rasulullah saw adalah seorang yang berbadan sedang, kedua bahunya bidang, sedangkan rambutnya menyentuh kedua daun telinganya" (terdapat juga dalam Sahih Muslim bab Keutamaan Nabi saw hadis no. 2337, dalam Sunan Abu Daud, bab Tarajjul hadis no.4184. Dalam Sahih Bukhari bab sifat-sifat Nabi saw dan dalam Sunan Tirmidzi yang bersumber dari al Bara bin 'Azib hadis no.3639) [diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani', dari Abu Qathan, dari Syu'bah dari Abi ishaq yang bersumber dari al Bara bin 'Azib r.a.]

Qatadah pernah bertanya kepada Anas bin Malik r.a tentnag rambut Rasulullah saw. Anas menjawab: "Rambutnya tidak terlampau keriting, tidak pula lurus kaku. Rambutnya mencapai kedua daun telinganya" (juga terdapat dalam Sunan Abu Daud, hadis no.4185, begitu pula terdapat dalam Sunan Nasai) [diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari Wahab bin Jarir bin Hazim, dari Hazim, yang bersumber dari Qatadah]

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Ummu Hani (namanya adalah Atikah atau Hindun, Ia masuk Islam ketika pembebasan kota Mekah) binti Abu Thalib pernah berkata: "Rasulullah saw tiba di Mekah (pada saat pembebasan kota Mekah) sedang rambutnya dijalin menjadi empat (terdapat pula dalam Sunan Abu Daud bab Tarajjul hadis no. 4191, juga dalam Sunan Ibnu Majah bab Libas hadis no.363) [diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya bin Abi 'Umar, dari Sufyan bin 'Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, yang bersumber dari Ummu Hani binti Abu Thalib r.a]

Anas r.a pernah menceritakan perihal rambu Rasulullah saw sebagi berikut: "Sesungguhnya rambut Rasulullah saw mencapai pertengahan kedua telinganya (terdapat pula dalam Sunan Abu Daud, pada hadis no.4186, pada Sahih Muslim hadis no. 2338 dan Sunan Nasai) [diriwayatkan oleh Suwaid bin Nashr, dari Abdullah bin Mubarak, dari Ma'mar, dari Tsabit al Banani, yang bersumber dari Anas r.a.]

Dalam suatu riwayat Ibnu Abbas r.a. mengemukakan: "Sesungguhnya Rasulullah saw dulunya menyisir rambutnya ke belakang, sedangkan orang-orang musyrik menyisir rambut mereka ke kiri dan ke kanan, dan ahlul kitab menyisir rambutnya ke belakang. Selama tidak ada perintah lain, Rasulullah saw senang menyesuaikan diri dengan ahlul kitab. Kemudian, Rasulullah saw menyisir rambutnya ke kiri dan ke kanan (riwayat ini terdapat pula dalam Sahih Bukhari bab sifat-sifat nabi saw, Dalam Sahih Muslim terdapat dalam bab Keutamaan Nabi saw hadis no. 2336, pada Sunan Abu Daud bab Tarajjul hadis no 4188, pada Sunan Ibnu Majah bab pakaian hadis no.3632 dan terdapat pula dalam Sunan Tirmidzi dan nasai bab keindahan). [diriwayatkan oleh Suwaid bin Nashr dari 'Abdullah bin al Mubarak, dari Yunus bin Yazid, dari az Zuhri, dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah, yang bersumber dari Ibnu Abbas r.a.]

Dalam suatu riwayat Ummu Hani r.a. mengemukakan: "Aku melihat Rasulullah saw menjalin rambutnya menjadi empat". [diriwayatkan oleh Muhammad Basyar, dari 'Abdurrahman bin Mahdi, dari Ibrahim bin Nafi' al Makki, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid yang bersumber dari Ummu Hani r.a.]

Related Posts

0 komentar: